Велмекс ЕООД е инженерингова фирма специализирана в продажба и сервизно обслужване на китайска медицинска техника за образна диагностика и радиотерапия.  Поддържаме внедрена система за качество ISO 9001:2008, а в момента планираме внедряването на система за качество ISO 13485:2003. Притежаваме разрешение за търговия на едро с медицински изделия издадено от ИАЛ, лицензия за работа с йонизиращи лъчения издадена от АЯР , удостоверение за правоспособност за работа с източници с йонизиращо лъчение издадено от НЦРРЗ и лицензия за пълна правоспособност за проектиране на медицински обекти издадена от КИИП. Участваме в консорциум с водещите китайски производители на медицинска техника: