Велмекс предоставя следните услиги: доставка, монтаж, пускане в действие, калибриране и верификация, въвеждане в клинична експлоатация и сервизно обслужване на китайска медицинска техника. 

 

Велмекс има също така богат опит при извършването на следните услуги:

 • Консултации при подготовка за изграждане на медицински центрове.
 • Консултации при подготовка за изграждане на помещения за образна доагностика.
 • Изработване и узаконяване на проект на помещения за образна диагностика.
 • Изработване и узаконяване на лъчезащитен проект за ИЙЛ.
 • Доставка на лъчезащитни строителни материали.
 • СМР по изграждане на помещения за образна диагностика.
 • Узаконяване в НЦРРЗ на помещения за образна диагностика.
 • Доставка на медицинска техника.
 • Инсталиране на DAP метри.
 • Лицензиране пред АЯР на уредби с ИЙЛ.
 • Обучение на персонал при работа с източници на йонизиращо лъчение.
 • Технически ревизии и профилактики на уредби с ИЙЛ.
 • Сервиз на медицинска техника.
 • Демонтаж на медицинска техника.